Yatırım Teşvik ve Destekleri

Yatırım Teşvikleri

Yatırım Teşvik Sistemi 3 alt uygulamadan oluşmaktadır:
A) Genel Teşvik Sistemi
B) Bölgesel Teşvik Uygulamaları
C) Stratejik Yatırımlar

Yatırım Teşvik Sistemi Türkiye’yi 6 ana bölgeye ayırmaktadır.
I. Bölge en gelişmiş, VI. Bölge en az gelişmiş bölgedir.
I. Bölge’den VI. Bölge’ye gidildikçe destek unsurlarının oran ve süreleri artmakta, asgari yatırım tutarları ise düşmektedir.
Faaliyet alanımızda bulunan bölge V. Bölge olarak geçmektedir.
I. ve II. Bölge’de asgari 1.000.000 TL,
III., IV., V. ve VI. Bölge’de asgari 500.000 TL
tutarında gerçekleştirilecek yatırımlar Genel Teşvik Sistemi’nden yararlanabilmektedir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında, her bir ilde teşvik edilecek sektörler ve Bu sektörler için asgari yatırım tutarları belirlenmiştir.
Bölgesel Teşvik Uygulamaları çerçevesinde, bölgelere göre sağlanan destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İhracat Destekleri

A) PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

1) Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği:
Tebliğ kapsamında sınai ve / veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler % 70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.
a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarına kadar araç kiralama giderleri.
b) Konaklama: Kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.
Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla 10 yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.
Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az 2, yol hariç en fazla 10 günlük kısmı desteklenir.
Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.
Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi en fazla üç ülkede de yapılabilir.
Başvuru Mercii: Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü

2) Rapor, Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği
Rapor ve Yurt Dışı Şirket Alım Desteği
Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler; Şirketler için %60, İşbirliği kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.
Satın alınan raporların ödeme belgesi tarihi itibarıyla en fazla 2 yıllık olması gerekir.
Satın alınan raporlar ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için Bakanlıktan ön onay alınması gerekir.
Başvuru Mercii: Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
Şirketlerin / işbirliği kuruluşlarının destek başvurularını, Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayını müteakip Genelgede belirtilen belgelerle birlikte, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde Bakanlığa yapmaları gerekir.

İleri Teknolojiye Sahip Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği
İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için %75 oranında ve yıllık 500.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 2.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirket alımına yönelik danışmanlık giderleri ile yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirket veya yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen marka alımına yönelik faiz harcamalarına ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için ilgili Genelge’de belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ön onay alınması gerekmektedir.
Başvuru Mercii: Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
Şirketlerin / işbirliği kuruluşlarının destek başvurularını, Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayını müteakip, ilgili Genelgede belirtilen belgelerle birlikte, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde Bakanlığa yapmaları gerekir.

3) Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği:
Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin giderler % 50 oranında ve program başına 100.000 ABD Dolarına kadar, alım heyeti programlarına ilişkin giderler ise % 50 oranında ve program başına 75.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programları çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenmektedir:
a) Ulaşım: Sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket / işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket / kuruluştan en fazla iki kişinin uluslararası ve / veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri.
b) Konaklama: Sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket / işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla iki kişinin, kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda + kahvaltı) giderleri.
c) Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:
1) Tercümanlık giderleri
2) Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri
3) Fuar katılımına ilişkin giderler
4) Görsel ve yazılı tanıtım giderleri
5) Halkla ilişkiler hizmeti giderleri
6) Sergilenecek ürünlerin nakliye giderleri.
Sektörel ticaret heyetlerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 puan artırılır.
Başvuru Mercii: Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
İşbirliği kuruluşlarının düzenleyeceği sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti programları için, ilgili Genelgede belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte program başlangıç tarihinden en az 3 ay önce Bakanlığa onay başvurusunda bulunulur.

4) E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
E-ticaret sitelerine (Bakanlıkça onaylı) toplu üyelik giderleri İşbirliği Kuruluşları için %80 oranında desteklenmektedir.
Toplu üyeliklerde başvuruda yer alan her bir şirket için işbirliği kuruluşlarına e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2.000 ABD Doları tutarında destek verilir.
İşbirliği kuruluşlarının toplu üyelik desteğinden yararlanabilmesi için başvuruda en az 250 şirketin yer alması gerekir.
Toplu üyelik başvurularında yer alan şirketlerin aynı site için en fazla 3 yıllık üyeliği desteklenmektedir.
E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı giderleri destek kapsamı dışındadır.
Başvuru Mercii: Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
İşbirliği kuruluşlarının, toplu üyeliğe ilişkin destek ödeme başvurularını, Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü) proje onayını müteakip, Genelgede belirtilen belgelerle birlikte, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde İhracat Genel Müdürlüğü’ne yapmaları gerekir.B) PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ
Bu kapsamdaki ilgili belgeler;
Pazara giriş belgeleri: Bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge / sertifika ve / veya test / analiz raporlarıdır.
Küresel Tedarik Zinciri: Hammaddelerin ara malına ve ara malların nihai ürünlere çevrilmesi, ara malı / nihai ürünlerin müşterilere dağıtımı ve satış sonrası hizmetler safhalarını içeren üretici ve dağıtıcılardan oluşan küresel ağı ifade eder.
Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi: Şirketlerin küresel firmalarla tedarikçi ilişkisi kurmalarını sağlayacak mahiyette ve ilgili Genelgede belirtilen nitelikteki giderleri içerir projedir.
Türkiye’de sınai ve / veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin pazara giriş belgeleri alımları ile küresel tedarik zincirine katılımlarını sağlamaya yönelik giderler desteklenmektedir.
Karar kapsamında şirketlerin, Genelgede belirtilen Pazara Giriş Belgelerine ilişkin giderleri %50 oranında desteklenir. Pazara Giriş Belgelerine yönelik olarak şirket başına yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar destek verilmektedir.

Bu Madde Kapsamında Desteklenen Gider Kalemleri Şunlardır;
a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri
b) Belgelendirme tetkik giderleri
c) İlk yıla ait belge kullanım ücretleri
ç) Test / analiz raporu giderleri
d) Zorunlu Kayıt Ücretleri
e) Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık / güvenlik sertifikası ücretleri
f) Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücretleri

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin projede belirtilen ve Genelge kapsamındaki giderleri 2 yıl süresince %50 oranında ve toplamda 1.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Karar kapsamında bir şirketin azami bir projesi desteklenebilir.

KTZ Yetkinlik Projesi kapsamında aşağıdaki faaliyetlere ilişkin giderler desteklenir;
a) Makine, Ekipman, Donanım Alımı
b) Yazılım Alımı
c) Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri
ç) Sertifikasyon, Test / Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları
Başvuru Mercii: İlgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Destek başvuruları, başvuru için gerekli belgeler listesinde belirtilen belgelerle birlikte, desteğe konu Pazara Giriş Belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren 6 ay içerisinde üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (İBGS) yapılır.
KTZ Yetkinlik Projesi destek başvuruları, destek ödemeleri için ibraz edilmesi gereken belgelerle birlikte, proje sahibi tedarikçiler tarafından ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde üyesi olunan İBGS’ne ibraz edilir.

KOSGEB Destekleri

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu olan KOSGEB, 20 Nisan 1990 tarihli ve 3624 sayılı yasayla kuruldu. Merkezi Ankara'da olan KOSGEB, tüzel kişiliği haiz özel bütçeli bir kuruluştur.

1. Girişimcilik Destekleri
Geleneksel Girişimci Destek Programı
İleri Girişimci Destek Programı
İş Planı Ödülü Destek Programı
Girişimcilik Eğitimi

2. AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri
Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
KOBİTEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
Stratejik Ürün Destek Programı

3. İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri
İşletme Geliştirme Destek Programı
KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı
İş Birliği Destek Programı
Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
Yurt Dışı Pazar Destek Programı

4. KOBİ Finansman Destekleri
KOBİ Finansman Destek Programı
Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı

5. KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri (Hizmetler TSE tarafından verilmektedir.)
Laboratuvar Hizmetleri Desteği

6. İŞGEM/TEKMER Programı
İŞGEM/TEKMER Program Desteği

TÜBİTAK Destkeleri

Ülkemizde özel sektör kuruluşlarının araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek ve bu yolla Türk sanayisinin araştırma – teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan programlar ve proje esaslı Ar-Ge destekleri TÜBİTAK’ın Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülmektedir. Bu programlar hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki ilgili bağlantılar aracılığı ile erişebilirsiniz.

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı
1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)
1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG)
1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR)
1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.
BİGG + Mentor Arayüzü
SAYEM-Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması
1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı
Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı
Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı

AB Destekleri

HORIZON 2020

Amaç

Ekonomik krize çare bulmak, insanların ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve AB`nin küresel pozisyonunu güçlendirmek amaçlanmıştır.

Horizon 2020’den Hangi Kuruluşlar Faydalanabilir?

• Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, KOBİ Birlikleri
• Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları
• Sivil Toplum Kuruluşları, Uluslararası Organizasyonlar, Bireysel Araştırmacılar

Detaylı bilgi için www.h2020.org.tr adresinden ilgili alanın içeriğini ve çalışma programlarını inceleyiniz.

H2020’ye uygun proje türleri
• Ar-Ge Çalışmaları
• Destek ve Koordinasyon Eylemleri
• Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation)
• Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri
• KOBİ projeleri

H2020 Öncelikli Alanlar Şu Şekildedir

1. Bilimsel Mükemmeliyet
• Avrupa Araştırma Konseyi
• Yeni ve Gelişen Teknolojiler
• Marie Curie Faaliyetleri
• Araştırma Altyapıları

2. Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
• Kolaylaştırıcı ve endüstriyel teknolojiler alanında liderlik (KET’leri içermekte = BİT, nano-teknoloji, malzeme, biyo-teknoloji, imalat sanayi, uzay)
• Risk sermayesine erişim
• KOBİ’ler İçin Yenilik Araştırma Programı (tüm işletmelerde yeniliğin tüm biçimlerinin özendirilmesi)

3. Toplumsal Sorunlara Çözümler
• Sağlık, aktif yaşlanma ve refah;
• Gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım ve biyo-ekonomi,
• Güvenli, temiz ve etkin enerji;
• Akıllı, çevreci ve entegre ulaşım;
• İklim değişikliği ve kaynak verimliliği (hammaddeler dahil);
• Kapsayıcı, yenilikçi ve güvenli toplumlar

H2020’ye katılmanın avantajları

• Bilginin, yeteneklerin ve uzmanlığın ortaklaşa kullanılabileceği uluslararası bir konsorsiyum içinde yer alabilme
• İleri teknoloji geliştirilmesi
• İleri teknolojiye erişim
• Alanında uzman kilit oyuncularla işbirliği
• Yeni pazarlara erişim
• Teknolojide uluslararası standartların geliştirilmesi
• Doğru teknolojiyi ve bilgiyi transfer etme imkanı
• Kariyer gelişiminin desteklenmesi
• KOBİ’ler için dışa açılma fırsatı
• AB’yle entegrasyon sürecine katkı
• Avrupa dışındaki ülkelerle de işbirliği yapabilme imkanı
• Yapılması planlanan bir araştırmanın mali açıdan desteklenmesi

Proje Süresi

Horizon 2020 Programı kapsamındaki proje türleri ve destek oranları aşağıda yer almaktadır.
• Ar-Ge Hibeleri (Grants for R&D) projeleri : %100
• Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation) projeleri : %70 (Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için : %100)
• Destek ve Koordinasyon Eylemleri (CSA) projeleri : %100
• ERC projeleri : %100
• Marie Sklodowska-Curie projeleri : %100 (Marie Sklodowska-Curie Co-Fund projeleri hariç)
• Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri projeleri ise %70’i bulan oranlarda fonlanmaktadır.
• KOBİ Fonlama Aracı 3 Faz’dan oluşmakta olup ilgili fazlara dair destek oranları aşağıdaki şekildedir:
• Faz 1: Sabit Destek (Lump sum) : 50.000 Avro
• Faz 2: %70
• Faz 3: Doğrudan destek yok

Proje-Destek Miktarı

2014-2020 döneminde araştırma ve yenilikçilik alanında 80 Milyar Euro değerinde finansman öngörülmektedir ve yeni dönemde KOBİ’ler bu programa yoğun bir şekilde katılmaları yönünde desteklenmektedir.

Program hakkında ayrıntılı bilgi için:

http://www.h2020.org.tr/

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

 

COSME

COSME Programı, çoğu Birlik programından farklı olarak hedef kitleye doğrudan hibe aktarımında bulunmamaktadır. Nihai ve temel amacı, hedef kitle olan girişimcilere ve KOBİ’lere ulaşmaktır. Operasyonel seviyede bunu hedef kitleye hizmet sağlayan yeni yapılar oluşturarak ve mevcut yapıları yeni ve gelişkin araçlarla zenginleştirerek yapmaktadır.

COSME Programı, kurguladığı araçlar vasıtasıyla katılımcı ülkelerdeki yapıların kurumsal yeteneklerinin gelişmesine ve KOBİ’lere hizmet sağlayan mevcut yapıların birlikte çalışmasını teşvik ederek, hizmet etkinliğinin artmasına yardımcı olmaktadır.

COSME Programı kapsamında sunulan araçlar ve dahil olunan platformlar ile KOBİ’lere hizmet sunan ve temsil eden kurum ve kuruluşların kapasitelerinin gelişmesine, uluslararası iş birlikleri kurmalarına ve hedef kitlelerine daha nitelikli, yüksek katma değerli hizmet sunmalarına katkı sağlanmaktadır.

Türkiye’de söz konusu araçlar ve platformlar ile sağlanan yararların yanı sıra COSME kapsamında çağrı bazlı projeler de desteklenmektedir.

COSME Programı kapsamında, Türkiye’de uygulanan projelerle ilgili bilgiler bileşen bazında şu şekildedir:

FİNANSAL ARAÇLAR

COSME sunduğu finansal araçlar vasıtasıyla sektör ayrımı yapmaksızın, ulusal kredi ortamında KOBİ’ler için ilave bir kredi hacmi oluşturmaktadır. Bu kredilerden, normal şartlarda yararlanma ihtimali düşük olan KOBİ’ler yararlanmakta ve KOBİ’lerin finansmana erişim imkânının artırılması, çarpan etkisiyle ülke ekonomilerine olumlu yansımaktadır.

Finansal Araçlar bileşeni çerçevesinde, ülkemizden QNB Finansbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) projeleri desteklenmeye hak kazanmıştır.

QNB Finansbank

QNB Finansbank ile Avrupa Yatırım Fonu (AYF) arasında bir anlaşma imzalanmıştır. AYF’den yaklaşık 7,3 milyon Avro’luk bir taahhüt miktarı sağlanmıştır. Söz konusu anlaşmaya göre, bu garanti tutarı ile toplam 228 milyon Avro’luk bir kredi hacmi oluşturularak toplam 37.000 işletmenin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kredi Garanti Fonu (KGF)

KGF ile AYF arasında imzalanan 19,6 milyon Avro’luk kontr-garanti anlaşması çerçevesinde sağlanacak kefalet desteği ile her bir KOBİ, 12 ayı ödemesiz dönem olmak üzere toplam 60 ay vade ile 1 milyon Liraya kadar kredi kullanabilecektir. Bu proje kapsamında KOBİ’lere yaklaşık 3 milyar Lira tutarında kredi kullandırılması beklenmektedir.

PAZARLARA ERİŞİM

Avrupa İşletmeler Ağı:

COSME, oluşturulan ağ yapılarıyla bir araya getirdiği ülke işletmelerinin teknik ve ticari ortaklıkları kurmasına imkân vermektedir. Bu yöntem sağlanan hizmetlerin etkisini yaygınlaştırmakta ve çoklayıcı etkisi göstermektedir.

Ülkemizdeki Avrupa İşletmeler Ağı 50 ortaktan oluşan 11 konsorsiyumun yer aldığı bir yapıdır. Bu konsorsiyumlarda;

 • KOSGEB Müdürlükleri,
 • Odalar,
 • Üniversiteler,
 • Araştırma Merkezleri,
 • Teknoparklar,
 • Kalkınma Ajansları ve Teknoloji Transfer Ofisleri yer almaktadır.

ÇERÇEVE KOŞULLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ

Çerçeve koşulların iyileştirilmesi kapsamında, ülkemizde kümelenme ve turizm alanlarında projeler yürütülmektedir.

GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ

Genç Girişimciler için Erasmus bileşeni kapsamında, mevcut durumda ülkemizde yetkilendirilen kurumlar Ankara Ticaret Odası ile İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’dir.

Detaylı bilgi için: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5484/cosme-programi

 

ERA.NET

ERA.NET Nedir?

• ERA-NET projelerinde konsorsiyum oluşturan diğer fon ajansları ile uzun süreli işbirliklerinin oluşturulması ve projelerin fonlanması hedeflenir.
• ERA-NET projeleri genellikle belirli bir/birkaç alan odaklıdır.
• ERA-NET projelerinde proje süresince ortalama yılda bir kez ortak proje çağrısı açılmaktadır.
• ERA.NETlere proje başvurusu çağrı takviminde belirtilen açılış ve kapanış tarihleri arasında yapılabilmektedir.
• TEYDEB tarafından yürütülen ERA.NETlere ait Çağrı tarihleri ve konuları TEYDEB web adresinde duyurmaktadır.

 

ERA.NET Değerlendirme ve Destek Süreçleri
ERA-NET projelerinde çağrılarda katılımcı ülkelerden firmaların/araştırmacıların projeleri ERA-NET projesi ortağı ülkeler tarafından fonlanmaktadır.

ERA-NET kapsamında oluşturulan uluslararası ortaklı projelerde her bir ortağın Ar-Ge faaliyetleri kendi ülkesindeki destek sağlayan kuruluşun iç işleyişine göre desteklenir ve izlenir.

ERA-NET’ler

Bölgesel ERA-NET’ler (UİDB)
Sektörel ERA-NET’ler –Akademik (UİDB) –Özel Sektöre Yönelik (TEYDEB) TEYDEB’in yer aldığı ERA-NET projelerinde açılan ortak proje çağrılarına Türkiye’de yerleşik firmaların sunduğu projeler, TEYDEB tarafından 1509- TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için:
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/uluslararasi-destek-programlari/icerik-era-net

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/1509/icerik-era-net-hakkinda

http://cordis.europa.eu/coordination/era-net.htm

EUREKA

EUREKA Nedir?

EUREKA; pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programıdır.
 

EUREKA’ya Katılma Yolları Nelerdir?

• Yeni bir standart EUREKA projesi başlatmak,
• Mevcut EUREKA projelerine katılmak,
• Küme projelerine katılmak,
• Şemsiye projelerine katılmak,
• EUROSTARS projesi başlatmak.

EUREKA Kümeler

• Sektöründe lider firmalar etrafında oluşmuş yapılardır.
• Her küme belirli bir teknolojik alanda faaliyet gösterir.
• Uzun vadeli stratejik birlikteliklerdir.
• Çağrı sistemi mevcut olup, genelde yılda bir kez çağrı açılır.
• Uluslararası değerlendirmenin ardından projeler ulusal kaynaklardan fonlanır.

EUREKA Şemsiyeler

Üye ülkelerdeki EUREKA programlarında aktif rol alan ülke temsilcileri ve Hedef sektörü temsil eden firmalar arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuş sektörel yapılanmalardır.

Eureka’ya katılabilmek için aşağıda belirtilen “katılım yollarından” biri tercih edilmelidir.

• Yeni bir standart Eureka projesi başlatmak,
• Mevcut Eureka projelerine katılmak,
• Küme projelerine katılmak,

• Eurostars projesi başlatmak,
• Şemsiye projelerine katılmak.

Ayrıntılı bilgi için
www.eureka.org.tr
www.eurekanetwork.org

Programda uluslararası işbirlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir.

 

EUROSTARS

EUROSTARS Nedir?

Avrupa Komisyonu ve EUROSTARS üye ülkelerin Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğinin arttırılması için başlattıkları KOBİ’lere özel, hızlı ve etkin bir destek programıdır.
EUROSTARS herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ’lerin projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

 

Kimler Başvurabilir?
Avrupa Birliği KOBİ tanımına uygun işletmeler ana ortak (proje koordinatörü) olarak EUROSTARS projesi başlatabilirler. Fakat bu tanıma uygun olmayan işletmeler ve büyük firmalar, gerekirse üniversite veya araştırma kuruluşlarını da yanlarına alarak EUROSTARS projelerinde ortak olarak yer alabilmektedir. Diğer bir deyişle, üniversite ve araştırma kuruluşları, ancak Türk firmalarının hizmet sağlayıcısı olarak EUROSTARS projelerinde yer alabilirler.

EUROSTARS projesinde ana ortak (proje koordinatörü) olacak KOBİ’lerin personelinin en az %10’unun Ar-Ge faaliyetlerinde çalışıyor olması veya cirosunun en az %10’unu Ar-Ge faaliyetlerine ayırması gerekmektedir. Bu tip KOBİ’lere Ar-Ge Yoğun KOBİ denilmektedir. Proje koordinatörü olmayan KOBİ’ler ve büyük firmalar için bu koşul geçerli değildir.

EUROSTARS Projelerinde Olması Gereken Özellikler Nelerdir?
• Proje ana ortağı, EUROSTARS üyesi ülkeden bir KOBİ olmalıdır.
• Proje ana ortağı Avrupa Birliği KOBİ tanımına ve Ar-Ge Yoğun KOBİ tanımına uymalıdır.
• Proje faaliyetlerinin ve bütçesinin en az %50’si projede yer alan Ar-Ge Yoğun KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmelidir.
• Proje en fazla 3 yıl içinde tamamlanmalıdır.
• Hedeflenen ürün veya süreç proje tamamlandıktan sonra en geç 2 yıl içerisinde pazara sunulmalıdır.

 

EUROSTARS’ın EUREKA Programından Farkı Nedir?
• EUROSTARS Programı proje başvurularına sürekli açık değildir. Genellikle yılda 2 kere çağrı açılmakta ve son başvuru tarihinden önce projelerin EUROSTARS ofisine internet üzerinden sunulması gerekmektedir.
• EUROSTARS Programının başvuruları doğrudan Brüksel’deki EUREKA ofisine yapılmaktadır. Proje başvurusu yapmak ve başvuru formuna ulaşmak için www.eurostars-eureka.eu adresindeki web sitesine kayıt olunmalıdır.
• EUROSTARS başvuruları uluslararası panel değerlendirmesinden geçecektir. EUROSTARS programına başvuran firmalar ayrıca TÜBİTAK teknik değerlendirmesi sürecinden geçmeyecektir.

 

EUROSTARS Projeleri Nasıl Desteklenir?
EUROSTARS projeleri “1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında desteklenmektedir. EUROSTARS projelerine katılan büyük ölçekli firmaların projelerine %60 oranında, KOBİ’lere ise %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için
https://www.eurostars-eureka.eu

 

TKDK

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

014-2020 IPARD Programının güncel hali, Bakanlığımız (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilebilir. Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi (Versiyon 9.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir. Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.

TÜBİTAK 1509

Uluslararası ortaklı projeler (EUREKA Network, EUROSTARS VE EUREKA Küme/Şemsiye gibi EUREKA programları) desteklenmektedir.

Kimler Başvurabilir?

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında belirtilen şartları sağlayan, firma düzeyinde katma değer oluşturan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

Proje Süresi

Uluslararası programın şartlarına göre belirlenir.

Proje Bütçesi

 • Uluslararası programın şartlarına göre belirlenir
 • Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlemek üzere, destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanır,
 • Proje bütçesinin %25’ine kadar ön ödeme verilir.

Başvuru Tarihleri

 • Çağrılı uluslararası programlarda başvuru süresi belirtilir.
 • Sürekli başvuru alınan uluslararası programlarda zaman kısıtlaması bulunmamaktadır.

Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Güncel destek ve teşvikleri takip etmenizi sağlayacak faydalı uygulama ve platformlar: