Üyelik Hizmetleri

Tacirlerin Kayıt Mükellefiyetleri

A) Tescil ve İlan:
Türk Ticaret Kanunun 42. ve Ticaret Sicili Tüzüğünün 13. Maddesi gereği; Her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret ünvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur.

Her tacir kullanacağı ticaret ünvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere tasdik ettirdikten sonra sicil memuruna tevdi etmeye mecburdur. Tacir hükmi şahıs şse ünvanla birlikte onun namına imzaya salahiyetli kimselerin imzalarıda notere tasdik ettirilerek sicil memuruna veirlir.

Merkezi Türkiye'de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur.

B) Odaya Kayıt
5174 sayılı kanunun gereği olarak;

Ticaret siciline kayıtlı tacir ve bu kanuna göre sanayici sıfatına haiz tüm gerçek ve tüzel kişilerle şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerin bu kanun gereğince mensup olacakları odalarına veya ajanlıklarına kaydolunmaya mecburdurlar.

(Şube: Bir merkeze bağlı olduğu halde müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi olmasığı halde kendi başına ticari muamele yapan yerlerdir.)

Değişiklikler İçin;
Tüzel Kişilerde; ünvan değişikliği, iştigal konusu değişikliği, sermaye artırımı , adres değişikliği ve ortak değişikliği tescil gerektirmektedir.

Gerçek Kişilerde; adres değişikliği, ünvan değişikliği ve iştigal konusu değişikliği ve iştigal konusu değişikliği tescil gerektirmektedir. 5174 sayılı kanun gereği;

- Odaya kaydolunan tacirlerin durumlarında vukua gelen, Ticaret Kanununa göre tescik ve ilan gerekli her çeşit değişikliklerin vukuundan itibaren bir ay içinde odalara ve borsalara bildirilmesi mecburidir.

- Değişikliklerin firma tarafından bir ay içerisinde Oda Sicil Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur.

Ticaret Odası 2023 Yılı Aidat Tarifeleri

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası 2023 yılı ücret tariflerine ulaşmak için tıklayınız

Ticaret Odası Munzam Aidat Tarifesi

• Şirketler için tahakkuk eden Ticari Bilanço Karının binde 5'i, Şahıslar için ticari kazanç matrahının binde 5'i kadardır.
• Aidatlar yıl içinde iki eşit taksitte alınır.
• Birinci taksitin son ödeme tarihi 30 Haziran, İkinci taksitin son ödeme tarihi 31 Ekim'dir
• Geciken taksitler için aylık % 2,5 ceza uygulanır.

Ticaret Sicili İçin Gerekli Evraklar

Gerçek Kişiler
a) İki adet İmza Beyannamesi
b) Vergi Levhası fotokopisi
c) Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
d) Tutulan Ticari defterin Noter Tasdik kısmının fotokopisi
e) İkametgah İlmühaberi (Resimli, muhtardan ya da noterden)
f) Nufüs Kağıdı örneği (Resimli, muhtardan ya da noterden)
g) Taahhütname (Oda tarafından verilen)
h) Odadan verilen Matbu Dilekçe

Tüzel Kişiler
a) Noterden ve Sanayi Ve Ticaret İl Müdürlüğünden onaylı en az 4 adet şirket esas mukavelesi
b) Sermayenin binde ikisinin Merkez Bankası tüketiciyi koruma fonuna yattığına ilişkin makbuz
c) Şirket yetkilisinin İmza Beyannamesi
d) Şirket ortaklarının Nüfus Kağıt örnekleri (resimli, muhtardan ya da noterden)
e) Şirket ortaklarının İkametgah örnekleri (resimli, muhtardan ya da noterden)
f) Taahhütname (oda tarafından verilen)
g) Odadan verilen Matbu Dilekçe

Oda Kaydı İçin Gerekli Evraklar

Gerçek Kişiler
a) Sicil Tasdiknamesi (aslı)
b) İlan Gazetesi (aslı)
c) İmza Sirküleri (aslı)
d) Nüfus Kayıt Örneği (aslı, resimli)
e) İkametgah İlmühaberi (Resimli, muhtardan ya da noterden)
f) 2 adet fotoğraf

Tüzel Kişiler
a) Ticaret Sicil Tasdiknamesi (aslı)
b) İlan Gazetesi (aslı)
c) İmza Sirküleri (aslı)
d) Ana Sözleşme (aslı)
e) Şubeler için kuruluş merkez gazetesi
f) Şirket ortakları için nüfus cüzdanı sureti
g) Şirket ortakları için ikametgah ilmühaberi