YGenel Değerlendirme ve Sonuç

Ön araştırma, yörede yapılan inceleme ve ilgili kurum ve kuruluş yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucu Fatsa ilçesinin kısa vadede, diğer ilçelerin ise orta vadede bir gelişme potansiyeline sahip oldukları tespit edilmiştir. Sosyo-ekonomik gelişme açısından yörenin sahip olduğu avantaj ve dezavantajlar kısaca aşağıda verilmiştir.

Yöre, coğrafi konum olarak ülkemizin gelişmiş kentlerine oldukça uzak bir noktadır ve söz konusu kentlerle sadece karayolu bağlantıları bulunmaktadır.Demiryolu ve Fatsa ilçesi hariç, deniz yolu ulaşım imkanları bulunmamaktadır. Fatsa limanınının imkanları yeterli bir seviyede değildir.Yöre insanı havayolu ulaşımında ise Samsun - Çarşamba havaalanından faydalanmaktadır.

İlçelerin Fatsa bağlantılarıyla birbirleri arasındaki kara yolu bağlantıları yeterli ve günün standartlarına uygun değildir. Devam eden doğu karadeniz sahil yolu iyileştirme projesi kapsamındaki yol yapım çalışmaları tamamlandığında mevcut yol ağı Fatsayı diğer ilçeler arasında daha da avantajlı konuma getirecektir.

Yöredeki ilçelerin güneyinde yer alan Tokat Niksar ve Reşadiye ilçeleri ile karayolu bağlantıları yeterli olmadığı için, sosyo-ekonomik ilişkiler en alt seviyededir. bu yolların yetersizliği sebebiyle yörenin, Artvinden başlayıp Gerede'de son bulan iç karadeniz ulaşımı ağıyla ve iç anadolu bölgesi ile bağlantıları gerçekleşmemektedir.

Dağınık bir yerleşmenin görüldüğü yörede nüfusun %50 den fazlası kırsal kesimlerde yaşamaktadır. Yöre nüfusunun yarısına yakını Fatsa ilçesinde yaşamaktadır. Fatsa, Aybastı, Kumru ve Korgan ilçelerinde şehirleşme oranı %50'lere yaklaşmış olup diğer ilçelerde şehirleşme oranı daha da düşüktür.

Yöre ekonomisinde tarım ve hayvancılık sektörü ilk sırada yer almaktadır.Tarımsal hasılanın oldukça büyük bir bölümü fındık üretiminden elde edilmektedir. Büyük baş hayvan ağırlıklı hayvancılıkta aile tipi işletmecili yaygındır. Ticari hayvancılık yaygın olmadığı için hayvansal ürünlere dayalı gıda sanayi gelişmemiştir.

Yörede sanayi gelişmediği için yöre ekonomisinde sanayi sektörü en son sırada yer almaktadır. Mevcut yatırımların tamamına yakını, düşük katma değer oluşturan küçük ve orta ölçekli yatırımlardan meydana gelmektedir. Sanayi yatırımları Fatsa ilçesinde yoğunlaşmıştır.

DPT tarafından 1996 yılında yapılan "İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmasına göre; Fatsa araştırmaların yapıldığı tarihteki idari bölünmeye göre 858 ilçe arasında 207, Aybastı 610, Çamaş 713, Çatalpınar 787, Kabataş 651, Korgan 758 ve Kumru 671. sırada yer almaktadır.Sıralama, Fatsa ile diğer ilçeler arasındaki gelişmişlik farkını açık olarak ortaya koymaktadır. GSYİH oluşturma oranları açısından yörede yer alan ilçelerin Ordu ili içerisindeki ağırlıklarına bakıldığında, Fatsa'nın %9.91 ile GSYİH'nın %35.69'unu oluşturan merkez ilçeden sonra yer aldığı görülmektedir. diğer ilçelerin GSYİH oluşturma oranları ise şöyledir Aybastı:%3.11,Çamaş:%0.78,Çatalpınar %0.91, Kabataş %1.74,Korgan %1.64 ve Kumru %2,46.

Kişi başına GSYİH'lar incelendiğinde aradaki fark çok az olmakla birlikte, Aybastı'nın 1.389 $ ile kişi başına GSYİH'si 1.261 $ civarında olan Fatsa'nın önünde yer aldığı görülmektedir. Kişi başına milli geliri en düşük olan ilçe 651$ ile Çatalpınardır

Fatsa ve komşu ilçelerde sosyo - ekonomik gelişmenin temelini oluşturacak tedbirler aşağıda belirtilmiştir. Yörenin gelişmesinde karayolu ulaşımı asli faktör durumundadır. éDoğu Karadeniz Sahil Yolu İyileştirme Projesi" kapsamında yapılan yolların Fatsa'ya sağlayacağı imkanlardan iç kesimlerde yer alan ilçelerin de yararlanabilmesi açısından, Fatsa ve komşu illerle bağlantıları iyileştirmek için başlatılan veya henüz ön inceleme aşamasında olan karayolu ulaşım yatırımlarının en kısa sürede tamamlanması büyük önem arz etmektedir. Bu bakımdan, projesi hazır olan Fatsa - Aybastı - Reşadiye yolu ile yeni bir güzergah düşünülen Kumru bağlantılı Fatsa - Korgan - Niksar yolunun en kısa süre içerisinde hizmete açılması için gerekenler yapılmalıdır.

Dalgaların taşıdığı kum ile dolması sebebiyle gemi giriş ve çıkışlarına engel teşkil eden Fatsa balıkçı barınağı (Fatsa limanı) taranarak güvenli hizmet verebilir hale getirilmelidir. ( DLH Yetkililerince, müracat halinde tarama işleminin yapılabileceği bildirilmiştir)

Yörenin zengin yer üstü su kaynaklarının enerji amaçlı olarak değerlendirilmesi ile yörede gelişecek sanayi sektörü için alt yapı oluşturulması gerekmektedir. Bu amaçla düşünülen ve henüz etüd aşamasında olan enerji yatırımlarının sanayinin gelişmesi paralelinde planlanan sürelerde devreye girebilmesi için gerekenler yapılmalıdır.

Tarım ve hayvancılık ile ormancılık gibi doğal kaynak zenginliğine dayalı sektörler ve ticaret sektörünün, sanayi yatırımlarına hammade ve finansman yönünden kaynak sağlayacak şekilde gelişmesini sağlamak açısından tarım ve hayvancılık projeleri desteklenmeli, ticaret sektörünün gelişmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Sanayi yatırımlarının yeşile ve çevreye zarar vermeksizin gelişmesi için mutlaka OSB'lerde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu açıdan, yer seçimi yapılan Fatsa OSB'nin bir an önce faaliyete gecirilebilmesi için gereken yapılmalıdır.

Bu raporda önerilen yatırım konuları yörenin doğal kaynak potansiyeli ve talebe göre gerçekleştirilebilecek potansiyel yatırım konularıdır. Önerilen yatırım konuları ile ilgili olarak doğal kaynak potansiyelinin ve talebin büyüklüğüne göre sadece bir yatırım yapılabileceği gibi sermaye birikimine bağlı olarak birden fazla yatırım da yapılabilir.

Önerilen yatırım konularından herhangi biri gerçekleştirilmek istenildiğinde kaynak israfına sebep olmamak açısından yatırıma başlamadan önce yatırım konusunda piyasa araştırması ve yapılabilirlik etüdleri yapılmalı ve yatırımın yapılabilir olduğu anlaşıldıktan sonra yatırıma başlanılmalıdır.

Bakanlığımızca bu araştırmada önerilen veya önerilmeyen diğer yatırım konuları ile ilgili olarak hazırlanan ve yatırımın niteliği üretim metodu yatırım termin planı ve yatırımın karlılığı gibi teknik ve ekonomi bilgilerinin yer aldığı sanayi profilleri hazırlanarak yatırımcıların hizmetlerine sunulmaktadır. Söz konusu sanayi profilleri Ordu Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ile Fatsa Ticaret ve sanayi Odasından temin edilebilir.

Meslek Grupları
Meslek Grupları
AB
Nace Rev.2
AB
Meslek gruplarımızın Nace Rev formatında listesi için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Bağlantılar
Bağlantılar
KobiTv
Kobi Bilgi Sitesi
Tek Hedef bilişim
T.O.B.B. Tv
T.O.B.B Fatsa Belediyesi 19 Mayıs Üniversitesi Ordu Üniversitesi Türkiye
TurkceEN