Sanayi Müdürlüğü

Sanayi Müdürlüğümüz, uzman eksperleri aracılığıyla, ilgili mevzuat, tebliğ ve yönetmelikler çerçevesinde, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı olup, üretim ve pazarlama alanlarında faaliyet gösteren imalatçı ve sanayici firmalarımızın, teşvik, kredi, tahsis, yatırım vb. konulardaki talepleriyle ilgili olarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrükler, Belediyeler vb. kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan yapacakları müracaatlarında istenilen belge ve evrakın tanzim ve onay işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Asli görevi olan Kapasite Raporları düzenleme dışında, her türlü ekspertiz işlemleri (raporları), yeterlilik, fiili üretim ve satış belgeleri ile iş makinaları tescilleri, makina parkı onayı gibi konularda da hizmet vermektedir.

MÜRACAAT:

Müracaat, Müdürlüğümüz tarafından verilen "Belge Talep Formu" (*) veya üyelerimiz tarafından Müdürlüğümüze hitaben yazılmış dilekçe ile gerçekleştirilir.

Talep edilen hizmetle ilgili üyelerimizin temin etmesi gereken evrak, ilgili personel tarafından kontrol edilir. Hizmetle ilgili ücret, üyemiz tarafından Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü'ne yatırıldıktan sonra, üye talebi işleme alınır.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN DÜZENLENEN BELGELER:

Kapasite Raporu
Her türlü sınai ve imalat konularında, faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının genel bilgilerini ve üretim gücünü gösteren. Tanzim tarihi ve T.O.B.B. 'un onayını müteakip üç yıl geçerliliği olan bir belgedir.

Ekspertiz Raporu (Mahrece İade)
Çeşitlilik arz eden her türlü konuda, özellikle bozuk ve arızalı cihaz vb. ekipman ile kalibrasyon ve ölçü gerektiren her türlü makine, cihaz ve ekipmanın durumu,yurt içinde tamir edilip edilemeyeceği ile yurda giriş ve çıkışlarındaki durumlarını belgeleyen bir rapordur.

Ekspertiz Raporu (Gıda İş Yerleri)
Gıda sektöründe imalatçı olan (Kapasite raporu verilemeyen) firmalara resmi kurumlara verilmek üzere düzenlenen belgedir.Bu belgedeki amaç iş yerindeki makina ekipman güç tespiti ve çalışan personel sayısıdır.

İş Makinesi Tescil Belgesi
Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarına ışık tutmak, yurt savunması ile ilgili olarak ülke içinde mevcut iş makinelerinin potansiyelinin bilinmesi ve devamlı olarak izlenmek üzere Trafik kaydı olmayan özel ve tüzel kişilere ait iş makinelerinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilini yapılması işlemidir.

İmalata Yeterlilik Belgesi
Odamıza gerek kapasite tespiti yaptırmış ve gerekse yaptırmamış firmaların belirli miktardaki iş ve hizmeti belirli bir zamanda mevcut olanakları ile yapmaya yeterli olup, olmadıklarını tespiti amacıyla, ilgili mercilere ibraz edilmek üzere Eksper Raporuna istinaden hazırlanan bir belgedir.

Firma İmalat ve Satış Belgesi
Odamızca kapasite raporu tespiti yaptırmış olup,kapasite raporu sahibi olan firmaların üretimleri devlet kontrolünde olan hammadde talepleri, kapasite raporlarında yer alan tahsise göre yapılmaktadır (Özellikle petrol ürünleri yan sanayi mamülleri). Firmanın bir önceki yıl almış oldukları hammaddeden ne kadar ne üreterek nerelere sattığının tespiti amacıyla düzenlenen bir belgedir.

Makine Parkı Listesi
Firmaların, gerek yeni yatırımlarının teşvik edilmesi ve gerekse mevcut yatırımlarının (makine araç gereç) tespiti amacıyla Kanuni defter kayıtlarında yer alan her türlü makine, araç, gereç ve demirbaşın eksperler tarafından tespiti ile düzenlenen bir belgedir.

Sanayici ve İmalatçı Belgesi
İlgili mercilere ibraz edilmek üzere firmaların 5590 Sayılı Kanunun 3. maddesine göre Sanayici-İmalatçı olduklarını belgeleyen bir belgedir.

BELGE DÜZENLEME İŞLEMLERİ İÇİN ÜYELERİMİZDEN TALEP EDİLEN EVRAKLAR

Ekspertiz Raporu (Mahrece İade)

 • Müdürlüğümüze hitaben dilekçe
 • Gümrük Giriş Belgesi veya Çıkış Beyannamesi
 • Proforma fatura (ihracat ise çıkış faturası)
 • Gümrük Beyannamesi başına Oda Harcı ve Eksper Ücreti
 • Taahhütname
 • Dilekçe Örneği
Ekspertiz Raporu (Gıda İş Yerleri)

 • Müdürlüğümüze hitaben dilekçe
 • Fen İşleri'nden alınan güç tespit tutanağı
 • Son aya ait SSK Bildirgesi
 • 195,00 YTL Oda Harcı ve Eksper Ücreti
 • Dilekçe Örneği
Kapasite Raporu

 • Müdürlüğümüze hitaben dilekçe (2 Nüsha)
 • Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi formu (2 Nüsha)
 • Taahhütname(2 Nüsha)
 • İşçi Bordrosu Fotokopisi ile son bir aylık SSK bildirgesi (Son aya ait)
 • SSK Bildirgesi Fotokopisi (Son aya ait)
 • Ticaret Sicil Gazetesinin Fotokopisi ( son şekli)
 • Tapu veya Kira Kontratosu fotokopisi (Firmaca kaşe ve imzalı)
 • Varsa Demirbaş Defteri Noter tasdik sayfası ve demirbaşların kayıtlı olduğu sayfanın fotokopisi Yoksa , Makina parkı listesi Yeminli Mali Müşavir tarafından kaşeli imzalı hazırlanacak.
 • Varsa, önceki Kapasite Raporu Fotokopisi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • T.C. İş Bankası Akay Şb. 4201-785529 no'lu Tütkiye Odalar Borsalar Birliği Hesabına 220.00 YTL yatırılacak dekont aslı veya fotokopisi evraklara eklenecek.
 • Şirket Müdürü İmza Sirküleri Fotokopisi
 • Oda Harcı ve Eksper ücreti ODA VEZNESİNE yatırılacaktır. (Her yılbaşı ücretler değişmektedir.)
 • Şehir İçi (325.00 YTL)
 • Şehir Dışı (365.00 YTL)

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan teslim alınan Kapasite Raporunun onay için T.O.B.B'ne gitmesi gerekmektedir. İşlemini elden takip etmek isteyen firmalar için işlem sıralaması aşağıdaki gibidir.

T.O.B.B Adres:Karanfil Sokak No:56 (Ticaret Sicil Gazetesi yanı)

2.Kat Evrak Servisinden giriş yaptırıp, 7.Kat Sanayi Daire Başkanlığı’na götürülüp onaylattırılıp,aslından 5 takım fotokopi çektirip, aslının aynıdır diye tasdik ettirmek için Ticaret Odasına gelinecektir.

NOT : TOBB ELDEN TAKİP ÜCRETİ OLARAK 50.00 YTL TALEP ETMEKTEDİR. BUNUN YANI SIRA, İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE KAPASİTE RAPORU TİCARET ODASI TARAFINDAN POSTA YOLUYLA GÖNDERİLEBİLİR , BU TAKDİRDE EVRAKIN GERİ DÖNÜŞÜ 15 GÜNÜ BULABİLİR.

İş Makinesi Tescil Belgesi

 • Dilekçe Örneği
 • Müdürlüğüme hitaben dilekçe veya Belge Talep Formu
 • Fatura
 • a. Gümrük Giriş beyannamesi (Yurtdışından ithal edilmesi durumunda)

  b. Yerli imalat ise, fabrika satış faturası veya mümessili firmanın kestiği fatura

 • Noter Satış Senedi (Şirket veya şahıstan devralınması durumunda)
 • Şirket Müdürünün İmza Sirküleri Sureti (Şirketlerden)
 • Nüfus Cüzdanı Sureti (Şahıslardan)
 • İş Makinası Tescil Harcı 230.00 YTL
Yerli Malı

 • Dilekçe (Her mamül için ayrı)
 • Kapasite Raporu
 • Sanayi Sicil Belgesi (Vizeli olacak)
 • Gıda Üreticileri için: Gıda Üretim Sertifikası ve Gıda Sicil Belgesi
 • 120 YTL Harç (Her mamul için ayrı)
Fiili İmalat ve Satış Belgesi

 • Müdürlüğümüze hitaben dilekçe veya Belge Talep Formu
 • Kapasite Raporu fotokopisi
 • Mal alış ve satış faturaları listesi
 • Yevmiye defteri (Talep edilen yıla ait)
Makine Parkı Listesi

 • Müdürlüğümüze hitaben dilekçe veya Belge Talep Formu
 • Fatura (araçlardan tescil belgesi)
 • Demirbaş defteri
 • Yevmiye defteri kayıtları
Sanayici ve İmalatçı Belgesi

 • Müdürlüğümüze hitaben dilekçe veya Belge Talep Formu
 • Kapasite Raporu Fotokopisi
 • Sanayici ve İmalatcı Belgesi Harcı 120.00 YTL

T.O.B.B Fatsa Belediyesi 19 Mayıs Üniversitesi Ordu Üniversitesi Türkiye
TurkceEN